Nội quy - Quy định

Quy trình mua sắm tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình

9/28/2016 11:06:55 AM
Văn bản này quy định Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, phương thức mua sắm tài sản,đấu thầu. Phương thức lập kế hoạch mua sắm tài sản trên dưới 100 triệu đồng.

      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                  Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc           

    Số:/QĐ - ĐHQB                                        Quảng Bình, ngày       tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản trong Trường Đại học QuảngBình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn vàtrách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 34/2005/L-CTN ngày 12 tháng 12 năm 2005 do Chủ tịch nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựngtheo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012, Quy định việc đấu thầuđể mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghềnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước;

 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này “Quytrình mua sắm tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình”.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Trong quá trình thực hiện nếu phát hiệnnhững điều chưa hợp lý, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quantham mưu đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Trưởng cácđơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Quản trị; các Phòng, Khoa và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               (Đã ký)

- Như Điều3;

- HT và các PHT;

- Lưu: VT, KH-TC. PGS.TS Hoàng Dương Hùng

 

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGĐẠI HỌC Q.BÌNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

(Ban hànhkèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHQB ngày      tháng 06năm 2012

của Hiệu trưởngTrường Đại học Quảng Bình)

  PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Cácđơn vị trực thuộc Trường, các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa họchợp tác trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là đơn vị) khi mua sắm tài sảnnhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị, dự án phải thực hiện mua sắmđấu thầu theo quy định tại Quy trình này.

II.PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Nội dung mua sắm tài sản, gồm:

a)Trangthiết bị, phương tiện làm việc của đơn vị;

b)Vật tư,công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên;

c) Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyênmôn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;

d)May sắm trang phục ngành;

đ)Các sản phẩm công nghệ thông tin gồm máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm vàcác sản phẩm khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có);

e)Phương tiện vận chuyển: ô tô, xe máy.

f)Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, văn hoá phẩm, sách, tài liệu, phimảnh và các sản phẩm khác để tuyên truyền, quảng bá và phục vụ cho công tácchuyên môn nghiệp vụ;

g)Các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trang thiết bị và phương tiệnlàm việc, các dịch vụ thuê đường truyền dẫn, thuê tư vấn, dịch vụ bảo hiểm vàthuê các dịch vụ khác (như thuê ô tô, tàu, thuyền ...cho sinh viên đi thựctập);

h)Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có);

i)Các loại tài sản phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;

k)Các loại tài sản khác.

Tấtcả các nội dung mua sắm nêu trên, sau đây gọi tắt là tài sản.

2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, gồm:

a)Kinh phí ngân sách nhà nước cấp được Nhà trường phân bổ trong dự toán chi ngânsách hàng năm của đơn vị (kinh phí thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốcgia);

b)Nguồn viện trợ, tài trợ, dự án trong và ngoài nước do nhà nước quản lý (trừtrường hợp phải mua sắm theo yêu cầu của nhà tài trợ);

c)Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật;

d)Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi của đơn vịsự nghiệp công lập;

đ)Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có)

 PHẦN II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 I. THẨM QUYỀN TRONG MUA SẮM, ĐẤUTHẦU:

1.Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản:

a)Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách về lĩnh vực công tác có liên quan đếnviệc mua sắm tài sản (được Hiệu trưởng ủy quyền).

-Trưởng các đơn vị căn cứ vào dự toán chi hàng năm, tình hình hoạt động của đơnvị để đề xuất mua sắm tài sản cho đơn vị mình thuộc phạm vi đã được phân cấptheo đúng trình tự, thủ tục mua sắm tài sản được quy định dưới đây. 

2.Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

-Đối với tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm, Hiệutrưởng phê duyệt dự toán, kế hoạch mua sắm hay hồ sơ yêu cầu mua sắm.

-Đối với tài sản cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị từ 100 triệu đồngtrở lên cho một lần mua sắm, Phòng Quản trị lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơmời thầu trình Hiệu trưởng phê duyệt.

II. PHƯƠNG THỨC MUASẮM, ĐẦU THẦU:

1. Mua sắm tài sản thay thế, mua sắm lẻbổ sung để duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị đối với tài sản có giátrị dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm, các đơn vị lập đề xuất gửiPhòng Quản trị tổng hợp để thực hiện. Việc mua sắm được thực hiện bằng hìnhthức chào giá cạnh tranh (ít nhất 3 báo giá của 3 nhà thầu khác nhau) hoặc hồ sơđề xuất của các nhà thầu để việc mua sắm mang tính cạnh tranh và hiệu quả.

2. Lô hàng có cùng chủng loại hoặc đồngbộ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm sẽ phải tổchức đấu thầu theo qui định hiện hành.

3. Việc mua sắm tài sản bằng hìnhthức chỉ định thầu tuân thủ theo Luật Đấu thầu và Hiệu trưởngsẽ có quyết định cụ thể đối với từng trường hợp. 

 III. LẬP KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN.

1. Mua sắm tài sản thay thế do bị hưhỏng đột xuất, không còn khả năng khắc phục, sửa chữa hoặc nếu sửa chữa gây tốnkém, không hiệu quả; mua sắm tài sản bổ sung phục vụ giảng dạy thực hành ở cácphòng thí nghiệm (PTN), giảng dạy tại các nhà học và tài sản phục vụ cho công tácquản lý thực hiện theo phương thức đấu thầu tại mục số 1 Phần II hoặc mục 2Phần II (đối với trường hợp lô hàng có cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trịtừ 100 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm).

(Đơn vị lập kế hoạch mua sắm tài sảntheo biểu số 1/KHTB)

2. Đầu tư trang bị đồng bộ cho PTN phụcvụ nhu cầu đào tạo ngành nghề mới hay đầu tư tăng cường từng module thiết bị đểtừng bước hoàn chỉnh PTN đã có thực hiện theo phương thức đấu thầu tại mục 2Phần II.

(Đơn vị lập dự án xin đầu tư trangthiết bị theo biểu số 2/DA)

GHI CHÚ:

Việc mua sắm tài sản cho Dự án đã có Hiệp định, thoả thuậntài trợ, ký kết hợp tác nghiên cứu ... trong nước và ngoài nước đối với lô hàngcó cùng chủng loại hoặc đồng bộ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho mộtlần mua sắm không thực hiện biểu số 2/DA, nhưng phải tổ chức đấu thầu theo qui định hiện hành (trừtrường hợp phải mua sắm theo yêu cầu của nhà tài trợ).

 PHẦN III: 

TRÌNH TỰ - THỦ TỤC MUA SẮMTÀI SẢN

I. MUA SẮM TÀI SẢN CÓGIÁ TRỊ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỒNG:

Trình tự - thủ tục mua sắm gồm các bước sau:

Bước 1. Bộ môn (BM), Khoa, Phòng lập kế hoạch hoặc dự toántrình lãnh đạo đơn vị (Trưởng Khoa, Phòng) phê duyệt (biểu số 1/KHTB).

Bước 2: Phòng Quản trị tập hợp yêu cầu, tham mưu đề xuất Hiệutrưởng về việc mua tài sản và hình thức lựa chọn nhà cung cấp.

Bước 3. Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt, các đơn vị tựliên hệ hoặc phối hợp Phòng Quản trị tìm ít nhất 3 báo giá của 3 nhà cung cấpkhác nhau hoặc lập hồ sơ yêu cầu gửi các nhà cung cấp về tài sản dự địnhmua. 

Bước 4. Các đơn vị và Phòng Quản trị phối hợp lập Biên bản vàsoạn thảo Quyết định xét chọn nhà cung cấp trên cơ sở 3 báo giá hoặc hồ sơ đềxuất của nhà cung cấp trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Bước 5. Phòng Quản trị thông báo cho nhà cung cấp soạn thảohợp đồng. Sau khi kiểm tra, Phòng Quản trị thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính(kế toán Tài sản) để kiểm tra các nội dung và thông tin trên hợp đồng, PhòngKH-TC trình Hiệu trưởng ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp.

Bước 6. Các Đơn vị thụ hưởng và Phòng Quản trị cùng theo dõitiến độ thực hiện hợp đồng. Đơn vị nhận hàng và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Bước 7. Phòng Quản trị kiểm tra số máy, model, nhản hiệu... đểghi nhập tài sản.

Bước 8. Phòng Quản trị thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính(kế toán Tài sản)  Biên bản thanh lý hợp đồngđể trình Hiệu trưởng ký.

Bước 9. Các đơn vị, Phòng Quản trị tập hợp hồ sơ, chứng từ đếnPhòng Kế hoạch – Tài chính thanh quyết toán. Hồ sơ thanh toán gồm có:

-Kế hoạch

-Dự toán

-Các phiếu báo giá

-Biên bản xét chọn nhà cung cấp

-Hợp đồng

-Hoá đơn tài chính

-Biên bản bàn giao, nghiệm thu

-Biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu C50-HD - Phiếu nhập tàisản)

-Biên bản thanh lý hợp đồng

-Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị (mẫu của Phòng Kế hoạch -Tài chính).

 GHI CHÚ: Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo giá trị của tàisản và tình hình thực tế của nguồn vốn đầu tư, việc mua sắm có thể thực hiện đơngiản hơn (giảm số bước thực hiện) nhưng cũng phải tuân thủ các quy định hiệnhành của Nhà nước.

 II. MUA SẮM TÀI SẢN CÓGIÁ TRỊ TỪ 100 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN.

Trình tự - thủ tục mua sắm gồm các bước sau:

Bước 1. Đơn vị lập dựán thiết bị đào tạo hoặc kế hoạch mua sắm tài sản bổ sung có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên có xácnhận của lãnh đạo đơn vị (biểu số1/KHTB hoặc biểu số 2/DA).

Bước 2: Phòng Quản trị tập hợp yêu cầu, trao đổi với đơn vịvà có ý kiến tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng về trang thiết bị dự định đầu tư chođơn vị (thống kê số hiện có, đầu tư có trùng lắp hay không? dự báo hiệu quả đầutư thông qua trao đổi với đơn vị...);trình Hiệu trưởng xem xét quyết định đầu tư.

Bước 3. Trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt đối với dự ánthiết bị đào tạo và danh mục các chủng loại tài sản mua sắm bổ sung chung choTrường từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Bước 4. Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt dự án đầu tư thiết bịđào tạo và danh mục, Phòng Quản trị phối hợp với các đơn vị xác định tính năngkỹ thuật của từng chủng loại thiết bị và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầutrình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

Bước 5. Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu,Phòng Quản trị phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị tổ chức đấuthầu mua sắm các bước tiếp theo.

Bước 6. Phòng Quản trị liên hệ đăng thông báo mời thầu trên tờ báo Đấu thầu phát hành cả nước (giá góithầu từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng), báo địa phương hoặc báo ngành (giágói thầu dưới 500 triệu đồng); lập và phát hành hồ sơ mời thầu; trình Hiệutrưởng ký quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ chuyên gia tư vấncho Tổ Chuyên gia đấu thầu (nếu thấy cần thiết).

Bước 7. Phòng Quảntrị phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mở thầu và xét thầu đối vớicác hồ sơ dự thầu của nhà thầu với sự chủ trì của Hiệu trưởng;

Bước 8. Phòng Quản trị lập biên bảnmở thầu, biên bản xét thầu, báo cáo xét thầu trình Tổ Chuyên gia đấu thầu và Hiệutrưởng xem xét phê duyệt kết quả đấu thầu.

Bước 9. Sau khi có Quyết định phêduyệt kết quả đấu thầu của Hiệu trưởng, Phòng Quản trị soạn thông báo trúngthầu và thư cảm ơn (đối với nhà cung cấp không trúng thầu); phối hợp với các đơnvị có dự án thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp trúng thầu.

Bước 10. Phòng Quảntrị thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính (kế toán Tài sản)  kiểm tra các nội dung và thông tin trong hợpđồng,  Phòng KH-TC trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với nhà cungcấp; giao các hồ sơ có liên quan đến gói thầu (bản COPY hồ sơ dự thầu, hợp đồng)cho đơn vị để cùng theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, nhận bàn giao, nghiệmthu tài sản từ nhà cung cấp; Phòng Quản trị kiểm tra số máy, model, nhảnhiệu... để ghi nhập tài sản.  

Bước 11. Phòng Quản trị thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính(kế toán Tài sản)  Biên bản thanh lý hợp đồngđể trình Hiệu trưởng ký.

Bước 12. Phòng Quản trị tập hợp hồ sơ, chứng từ đến Phòng Kếhoạch - Tài chính thanh quyết toán. Hồsơ thanh toán gồm có:

-Quyết định của Hiệu trưởng V/v Phê duyệt dự án đầu tư TBĐT và danh mục thiết bị lẻ bổ sung năm;

-Kế hoạch đấu thầu được Hiệutrưởng phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu;

-Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;

-Biên bản mở thầu, Biên bản xét thầu, báo cáo xét thầu;

-Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được chọn

-Quyết định trúng thầu do Hiệu trưởng phê duyệt

-Thông báo trúng thầu;

-Hợp đồng;

-Quyết định thành lập Tổ nghiệm thu;

-Hoá đơn tài chính;

-Biên bản nghiệm thu;

-Biên bản giao nhận TSCĐ (Phiếu nhập tài sản);

 - Biên bản thanh lý hợp đồng;

-Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị (mẫucủa Phòng Kế hoạch - Tài chính).

GHI CHÚ: Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo giá trị của tàisản và tình hình thực tế của nguồn vốn đầu tư, việc mua sắm có thể thực hiện đơngiản hơn (giảm số bước thực hiện) nhưng cũng phải tuân thủ các quy định hiệnhành của Nhà nước.

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                               

                                                                                               (Đã ký )

 

                                                                             PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

                                                                                        

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình