Nội quy - Quy định

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

9/28/2016 10:33:33 AM
Văn bản này quy định, nội quy về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận bảo vệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ, nghiệp vụ bảo vệ, Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ, trách nhiệm của Phòng Quản trị và viên chức lao động trong Nhà Trường.

              UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                          CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNGĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                               Độclập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số:           /QĐ-ĐHQB                                                                   QuảngBình, ngày      tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hànhQuy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận bảo vệ

Trường Đạihọc Quảng Bình

HIỆUTRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

Căn cứQuyết định số 237/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứQuy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theoQuyết định số 445/QĐ-ĐHQB ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng TrườngĐại học Quảng Bình;

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01năm 2013 của Chính phủ Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 

Theo đề nghị củaTrưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bảovệ Trường Đại học Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Quản trị, Trưởng các đơn vị trực thuộc cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơinhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                    (Đã ký)

- Ban Giám hiệu;                                                                         

- Lưu: VT, TC.                                        PGS.TS.Hoàng Dương Hùng

                                                          

                UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố            /QĐ-ĐHQB ngày      tháng 3 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại họcQuảng Bình)
Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

­­Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, hoạt động đối với lực lượng bảo vệ tại Trường Đại học Quảng Bình

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượngbảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

1. Bộ phận bảo vệ chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp củaTrưởng phòng Quản trị, BGH Nhà trường.

2. Tổchức và hoạt động của lực lượng bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình phải thực hiệntheo đúng quy định của văn bản này và các quy định khác của pháp luật có liênquan. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa bảo vệ Nhà Trường để thực hiệnhành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân.

Điều3. Nghiệp vụ bảo vệ

1. Nghiệpvụ bảo vệ là tổng hợp các biện pháp chuyên môn trang bị cho lực lượng bảo vệ nhằmbảo đảm an ninh, trật tự và an toàn Nhà Trường. Biện pháp nghiệp vụ bảo vệ baogồm:

a) Biệnpháp hành chính;

b) Biệnpháp quần chúng;

c) Biệnpháp tuần tra, canh gác.

PhòngQuản trị quy định cụ thể các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giám sát và triểnkhai

Điều4. Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ

Côngdân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đứctốt; có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có đầy đủ nănglực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ. Ưu tiên tuyểndụng lực lượng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượngCông an nhân dân và Quân đội nhân dân.

Điều5. Trách nhiệm của Phòng Quản trị và viên chức lao động trong Nhà Trường

1.Trách nhiệm của Trưởng Phòng Quản trị

a) Chịutrách nhiệm toàn diện về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản của NhàTrường trước Hiệu trưởng; chỉ đạo xây dựng, tổ chức, kiểm tra thực hiện kế hoạch, phương án, nội quy bảo vệ NhàTrường; chỉ đạo bộ phận bảo vệ Nhà Trường thường xuyên phối hợp với lực lượngCông an, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ;xây dựng lực lượng bảo vệ Nhà Trường trong sạch, vững mạnh;

b) Căncứ yêu cầu, tính chất, quy mô mỗi sự kiện của Trường để quyết định hình thức tổchức lực lượng bảo vệ của Trường cho phù hợp; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất,nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của lựclượng bảo vệ;

c) Phốihợp với cơ quan Công an có thẩm quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyệnchuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ; tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn nghiệp vụ của Công an và của Nhà trường về công tác bảo đảm an ninh,trật tự tại cơ quan .

2. Cán bộ, công nhân viên trong Trườngcó trách nhiệm tham gia xây dựng, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượngbảo vệ thực hiện nhiệm vụ. 

Chương 2

CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

Điều6. Chức năng của lực lượng bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

1. Thammưu giúp cấp ủy, lãnh đạo Trường xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạchcông tác bảo vệ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ quan; triển khai các yêucầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

2. Tổchức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự,an toàn cơ quan.

Điều7. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

a) Trực24/24 giờ hàng ngày, không được nhờ người ngoài trực thay. Trường hợp đặc biệtcần người thay phải báo cáo cho Trưởng Phòng Quản trị và Tổ trưởng Tổ bảo vệ biếtvà điều người thay thế. Trong thời gian làm việc không được uống bia, rượu,không có mùi cồn, luôn giữ tác phong lịch sự trong giao tiếp và làm việc.

b) Thựchiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụbảo vệ của lực lượng Công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hànhvi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan; kịp thời đề xuất với TrưởngPhòng các biện pháp xử lý;

c) Trựctiếp kiểm soát người ra vào Trường, ghi đầy đủ nhật ký trực, hướng dẫn mọi ngườiđể ô tô, xe máy, xe đạp gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định, không cho phépngười ngoài vào Trường thực hiện các hoạt động quảng cáo, quay phim, chụp hìnhkhi chưa có sự đồng ý của Ban giám hiệu. Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đếnan ninh, trật tự và an toàn cơ quan phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tàisản của Trường, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay choTrưởng Phòng Quản trị và cơ quan Công an nơi gần nhất;

d) Thựchiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng;

đ) Làmnòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Trường học; xâydựng Trường học an toàn;

e) Phốihợp với Công an phường trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự,an toàn cơ quan; đề xuất với người đứng đầu cơ quan xây dựng nội quy bảo vệ cơquan, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luậtkhác trong cơ quan;

g) Thựchiện các quy định về quản lý công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độchại (nếu có); giúp Trường trong việc phối hợp với cơ quan Công an để quản lý,giáo dục người có tiền án, tiền sự, người chấp hành xong các biện pháp xử lý viphạm hành chính khác đang làm việc tại cơ quan (nếu có);

h) Phốihợp với các tổ chức quần chúng trong Trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằmnâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người; hướng dẫn các tổ chức quần chúng thamgia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trong Trường;

i)Trong quá trình làm việc phải có sổ nhật ký và ký nhận bàn giao ca theo đúngquy trình.

j) Thựchiện những nhiệm vụ cụ thể khác để bảo vệ Nhà trường do người đứng đầu cơ quangiao theo đúng quy định của pháp luật.

Điều8. Quyền hạn của lực lượng bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

a) Kiểmtra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị, GV, viên chức lao động trong Trường thực hiệncác quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và nội quy bảo vệ cơ quan;

b)Trong khi làm nhiệm vụ, được kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, phương tiện ra vào Trườngnếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy của Trường;

c) Tiếnhành công tác xác minh những vụ, việc xảy ra ở Trường theo thẩm quyền mà ngườiđứng đầu đơn vị giao hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền;

d) Từchối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ vàphải báo cáo Nhà trường để xử lý theo quy định của phápluật.

Điều9. Tổ chức lực lượng bảo vệ Trường Đại học Quảng Bình

Tổ chứclực lượng bảo vệ trong Trường tùy theo yêu cầu, quy mô, tính chất của Trườngtheo từng giai đoạn mà Trưởng Phòng Quản trị có thể đề xuất thành lập ban, đội,tổ bảo vệ.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

a)Nếuđể xảy ra mất mát tài sản của Nhà trường trong phạm vi quản lý và vi phạm các nộidung trong Quy định này, tùy theo mức độ sẽ bị xem xét đền bù và xử lý kỷ luật(Phòng TC-HC quy định cụ thể vấn đề này)

b)TrưởngPhòng Quản trị và Trưởng các đơn vị liên quan phổ biến nội dung Quy chế này đếntoàn thể viên chức, lao động hợp đồng được biết để thực hiện. Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo với Hiệu trưởng về thựchiện nội dung Quy định này.

c)Trongquá trình thực hiện, Quy định này có thể được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sungcho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)


PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình